RESURSE UMANE

ROMAERO S.A. – o societate integratoare pentru viitor

 

Misiunea Departamentului Resurse Umane și Guvernanță Corporativă este de a asigura societății angajați cu un nivel ridicat de competență și motivație care să permită realizarea în condiții de eficiență a obiectivelor organizaționale și creșterea performanței operaționale a companiei.

Strategia ROMAERO în domeniul resurselor umane urmărește acoperirea necesarului operațional al organizației, prin utilizarea eficientă a resurselor umane. Pentru aceasta se are în vedere analiza cerințelor posturilor pentru elaborarea normativelor pentru activitățile de bază, identificarea și înlăturarea eventualelor limite ale resurselor umane care prin natura lor ar afecta implementarea și derularea programelor la nivelul societății.

Politica ROMAERO în domeniul resurselor umane vizează asigurarea personalului necesar, coroborat cu obiectivele de dezvoltare ale societății, anticiparea fluctuației de personal și activități, astfel că principalele direcții de acțiune sunt:

 1. Identificarea surselor de recrutare de personal cu competențe în domeniul tehnic aeronatic sau cu potential pentru dezvoltarea acestora, pregătirea profesională în cadrul unor planuri de dezvoltare profesională şi menţinerea/retenția personalului calificat cu aptitudinile, cunoştinţele de specialitate, competenţele necesare;
 2. Dezvoltarea de către conducătorii structurilor organizatorice, folosind principii şi programe de mentorat, a unor echipe bine pregătite şi flexibile, echipe capabile de a se adapta la un mediu dinamic, în continuă schimbare și capabile să promoveze o imagine pozitivă în rândul potențialilor viitori angajați;
 3. Promovarea discuţiilor constructive şi a schimbului de cunoștințe şi informaţii legate de activitate, pentru creşterea solidarităţii în cadrul companiei;
 4. Îmbunătăţirea utilizării personalului prin introducerea unor modele organizatorice flexibile.

 

 1. CONTEXT GENERAL

Dezvoltarea și consolidarea activității de management al resurselor umane în cadrul ROMAERO S.A. are ca obiective:

 • Creșterea și menținerea, la un nivel ridicat a competențelor salariaților, ceea ce va influența pozitiv eficiența și calitatea activității societății;
 • Promovarea calității înalte a produselor și serviciilor, prin asigurarea distribuirii personalului potrivit profesiilor din cadrul ROMAERO.

 

 1. SCOPUL POLITICII DE RESURSE UMANE

Politica de resurse umane stabilește principiile și liniile directoare în managementul resurselor umane în cadrul ROMAERO, în vederea creării, menținerii și dezvoltării unui corp de profesioniști în domeniul tehnic aeronautic, în vederea asigurării obiectivelor strategice ale companiei.

 

 1. POLITICA DE RESURSE UMANE GENERALĂ

Valorile pe care le promovează ROMAERO în activitatea sa și care se reflectă în mod direct sau indirect în managementul resurselor umane proprii sunt:

 • Transparența actului de recrutare și selecție personal
 • Onestitate și integritate în exercitarea activităților
 • Respect față de colegi, clienți, colaboratori ai societății
 • Profesionalism și inovație
 • Promovarea unor standarde înalte ale serviciilor prestate
 • Respectarea normelor eticii, deontologiei profesionale
 • Respectarea cu strictețe a procedurilor, reglementărilor și normelor specifice
 • Comunicare eficientă inter- și intra-instituțională.

 

Activitatea de management al resurselor umane trebuie să fie guvernată de următoarele principii:

 • Promovarea resursei umane ca factor strategic în activitatea societății;
 • Orientarea activităților către obținerea unor produse/servicii de calitate superioară în vederea satisfacerii cerințelor clienților și colaboratorilor, ca beneficiari finali ai produselor și serviciilor ROMAERO;
 • Respectarea sistemului de management al calității implementat la nivelul ROMAERO și respectarea reglementărilor aeronautice aplicabile societății;
 • Utilizarea judicioasă și transparentă a resurselor în scopul asigurării eficienței și eficacității activităților.

 

 1. POLITICI SPECIFICE DE RESURSE UMANE
  • RECRUTAREA ȘI SELECȚIA

În procesul de recrutare și selecție se respectă principiile egalității de șanse, ale transparenței în procedură și în deciziile adoptate. Principalul criteriu care stă la baza selecției este cel al competenței pentru realizarea atribuțiilor postului la nivelul calitativ necesar îndeplinirii obiectivelor compartimentului și organizației. Competența se măsoară prin satisfacerea condițiilor de participare la procesul de selecție/promovare, respectiv cunoștințele și abilitățile dovedite în prestarea activității sau prin probe de selecție (testare psihologică, interviu, probă de lucru, test de cunoștințe etc.).

Alte cunoștințe, abilități tehnice și non-tehnice și atitudini pe care le urmărim în procesul de recrutare și selecție sunt:

 • Abilitățile de comunicare
 • Managementul stresului
 • Motivația intrinsecă pentru post și persistența motivațională
 • Orientare către obținerea de rezultate
 • Abilități de lucru în echipă, atitudine cooperantă
 • Capacitatea de a utiliza eficient timpul și resursele în rezolvarea sarcinilor de lucru, inclusiv capacitatea de a stabili priorități
 • Atitudine proactivă, inițiativă
 • Responsabilitate corporativă
 • Responsabilitate privind raportul dintre costuri și productivite
 • Gândire analitică
 • Abilități de negociere în cazul personalului care desfășoară activități comerciale și de marketing
 • Cunoașterea proceselor care se derulează în ROMAERO

 

 • FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ, DEZVOLTAREA CARIEREI

Învățarea și perfecționarea continuă fac parte din cultura organizațională a ROMAERO. Fiecare salariat este conștient de necesitatea actualizării cunoștințelor și competențelor proprii.

ROMAERO acordă o atenție deosebită formării și perfecționării profesionale a salariaților și organizează cursuri în colaborare cu organizații autorizate ANC sau autorizate conform reglementărilor EASA, conform unor planuri anuale de formare și perfecționare profesională.

Prin grija comparimentului Training se asigură mentorat, consultanță și se coordonează acțiuni specifice pentru identificarea necesarului de instruire, pentru dezvoltarea carierelor personalului tehnic aeronautic necesar atât Organizației de Producție, cât și Organizației de Întreținere și Reparații Aeronave Civile și Militare.

 

 • MANGAMENTUL PERFORMANȚEI

În cadrul ROMAERO sunt implementate procese de creștere a performanței, pornind de la stabilirea obiectivelor individuale pentru anul următor, până la evaluarea realizării obiectivelor, la sfârșitul perioadei. Managementul performanței are ca scop motivarea salariaților să contribuie la atingerea obiectivelor ROMAERO, îmbunătățirea performanțelor și dezvoltarea competențelor. Este un proces complex care se bazează pe dialog sincer între șeful ierarhic și subordonat, feedback-ul fiind fundamentat cu fapte și date obiective și cu soluții îndreptate spre viitor, spre îmbunătățirea rezultatelor și dezvoltarea competențelor. Sunt abordate cu sinceritate și obiectivitate atât rezultatele pozitive, cât și rezultatele negative.

Obiectivele de atins sunt stabilite de comun acord de către șeful ierhic și subordonat, pe baza obiectivelor defalcate ale compartimentului, domeniilor de competență ale salariatului, respecitv scopul și atribuțiile funcției deținute.

Datele rezultate din acțiunea de evaluare a performanțelor individuale anuale reprezintă intrări în procesul de formare și perfecționare profesională sau pentru acțiuni precum promovarea și/sau motivarea financiară a salariaților.

 

 • DEZVOLTAREA CARIEREI

Reprezintă procesul de avansare a salariatului în cadrul organizației prin dobândirea de noi competențe și promovare. Dezvoltarea carierei are în vedere atât asigurarea necesarului de personal de execuție și/sau de conducere, cât și să ofere salariaților cu potențial de dezvoltare posibilitatea de a avansa în carieră.

Principiile pe care se bazează dezvoltarea carierei sunt: competența, competiția, egalitatea de șanse, profesionalismul, motivarea, transparența.

Prin acest proces se urmărește motivarea și reținerea, în cadrul ROMAERO, a salariaților competenți și cu performanțe superioare.

Șefii ierarhici au un rol-cheie în identificarea potențialilor succesori, în dezvoltarea carierei angajaților și beneficiază de sprijin din cadrul Departamentului Resurse Umane și Guvernanță Corporativă pentru organizarea de instruiri specifice necesare obținerii și dezvoltării competențelor tehnice și non-tehnice.

Salariații trebuie să fie motivați și interesați în dezvoltarea cunoștințelor și competențelor, să aibă atitudine activă în procesul de dezvoltare și de identificare a posibilităților de avansare în carieră.

Principalele instrumente prin care se realizează dezvoltarea carierei sunt: participarea la cursuri de formare profesională și calificare, experiența profesională și promovarea.

 

 • COMUNICAREA INTERNĂ

Cuprinde toate procesele de transmitere a informației din cadrul organizației.

Transparența și onestitatea sunt cerințele de bază ale comunicării interne eficiente și deschise cu scopul de a transmite și de a schimba informații și cunoștințe.

Comunicarea presupune flux de informații în ambele direcții, consultarea salariaților în cadrul diferitelor acțiuni ale societății sau pe bază de anchetă precum chestionare specifice de sondaj al climatului organizațional, care pot fi și anonime.

Salariații sunt consultați în legătură cu satisfacția privind condițiile de muncă, relațiile interpersonale în cadrul organizației, comunicarea internă, lucrările profesionale, etc.

La dispoziția organizației se află Laboratorul de Psihologie al ROMAERO, autorizat de Colegiul Psihologilor din România, care realizează, pe lângă evaluarea aptitudinilor și a personalității salariaților pentru a stabili măsura în care sunt compatibili cu cerințele posturilor, și sondaje privind climatul organizațional, analize care conduc la formularea de recomandări de optimizare a acestuia.

 

 • EGALITATEA DE ȘANSE

ROMAERO nu permite de niciun fel discriminare bazată pe naționalitate, vârstă, sex, orientare sexuală, handicap, stare civilă, religie în aplicarea procedurilor de management al resurselor umane.

 

 • SATISFACȚIA ÎN MUNCĂ

În cadrul organizației este monitorizat și evaluat gradul în care salariații sunt mulțumiți de condițiile în care își desfășoară activitatea, de climatul organizațional, de implementarea procedurilor de management al resurselor umane, în vederea identificării și adoptării de măsuri pentru creșterea satisfacției în muncă în funcție de rezultatele anchetei/sondajului.

 

 • ORIENTAREA SPRE CLIENȚI

Orientarea spre beneficiari poate avea un dublu sens: orientarea spre beneficiarii activităților și serviciilor ROMAERO și aplicarea principiului ,,client intern” în procesele de muncă interne și dezvoltarea acestei abordări la toți salariații.

Pentru a oferi servicii înalt calitative, managementul resurselor umane asigură dezvoltarea competențelor necesare prin organizarea de programe de formare/perfecționare profesională, prin dezvoltarea și promovarea comunicării interne și a unei culturi organizaționale orientate spre beneficiari, indiferent că aceștia sunt clienții ROMAERO sau clienții proceselor interne.

 

CONTACT

Victoria-Adina CALIN (adina.calin@romaero.com)
SEF DEPARTAMENT RESURSE UMANE SI GUVERNANTA CORPORATIVA